Marijampolės miesto vietos plėtros strategija: metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgavo pagreitį. Aptariant veiklos ataskaitą už 2020 metus, apibendrinamas buvęs intensyvus paraiškų teikimo etapas, konsultacijos bei pandemijos sukelti iššūkiai. Pristatyti ir šiuo metu įgyvendinami 23 Europos socialinio fondo finansuojami projektai, kurie kuria pokyčius Marijampolės mieste.

Įgyvendinamų projektų tikslai yra įvairiapusiški, liečiantys skirtingas socialinio ir ekonominio gyvenimo sritis. Projektų veiklų siekiai išties skirtingi – nuo socialinės įtraukties didinimo, vaikų su negalia dienos centro pajėgumų išplėtojimo, kultūrinių renginių organizavimo, siekių įtraukti asmenis į savanorišką veiklą iki jaunų verslų konsultavimo, pagalbos suteikiant darbo priemones, kokybiškų informavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimo kuriant verslus ar įsidarbinant.

Metinė MVPS ataskaita 2020

Marijampolės miesto vietos veiklos grupės metinė/galutinė Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus.

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas startavo 2019 metais. Buvo paskelbti du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. Surengta eilė mokymų galimiems projektų pareiškėjams, vykdomos nuolatinės konsultacijos ir komunikacija vietos bendruomenei, aktyviai bendradarbiaujama su organizacijomis, savivalda bei vietos aktyvistais. Visos šios veiklos fiksuotos metinėje atskaitoje, kurioje rasite išsamią informaciją apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą: veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius, rodiklių pasiekimą. Dokumente taip pat aptartos  problemos, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį. Pateikiama informacija apie miesto VVG narių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, vykdytas veiklas ir viešinimo veiksmus. Bei informaciją apie vieną pagrindinių veiklų – miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais. Su dokumentu susipažinti paspaudę ant nuorodos žemiau:

Metinė MVPS ataskaita 2019