Paskelbti siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai (2020 07)

Įvertinus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašus:

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 1

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 5

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 08

Rezervinis vietos plėtros projektų Sąrašas nr 01R

Visi pareiškėjai privalo pateikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai ne vėliau kaip iki 2020-09-01.

Įgyvendinami I kvietimo projektai (2020.02.01) 

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Mūsų saulytės
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0127
Projekto vertė paraiškoje: 59 210,00 Eur
Prašomas finansavimas: 54 473,20 Eur
Projektu Mūsų saulytės yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre. Šiuo metu Marijampolėje Dauno sindromą turintiems vaikams nėra sudarytos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių vaikus su Dauno sindromu, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui. Projekto metu apie 40-čiai vaikų su negalia, iš kurių didžioji dauguma turi Dauno sindromą, ir jų šeimos nariams (apie 110 asmenų) bus sukurta nauja erdvė Marijampolėje – vaikų su negalia dienos centras, kuriame bus vykdomos įvairios tikslinei grupei pritaikytos sociokultūrinės veiklos, padedančios integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija Suvalkijos saulytės Marijampolės jaunimo organizacijų taryba Apskritas stalas ir Marijampolės trečiojo amžiaus universitetu.

Vykdytojas: Marijampolės krašto samariečių bendrija
Pavadinimas: „Savanorystė: garbinga ir naudinga“
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0114
Projekto vertė paraiškoje: 39 037,83 Eur
Prašomas finansavimas: 35 914,80 Eur
Projekto tikslas – senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Marijampolės mieste pasitelkiant savanorius. Projekto tikslo bus siekiama teikiant pagalbos į namus paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, organizuojant individualius bei grupinius užsiėmimus bei įtraukiant į pagalbos namuose paslaugų teikimą projekto metu apmokytus savanorius. Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, senyvo amžiaus Marijampolės gyventojai ir savanoriai. Projekto naudą gaus 92 tikslinės grupės asmenys.
Planuojami projekto rezultatai:
Suteikta 1260 val. socialinių paslaugų namuose.
Suorganizuota 32 val. trukmės savanorių rengimo mokymai (2 grupės (7 ir 10 asmenų grupėje).
Parengta 17 savanorių, nepriklausančių pareiškėjo ar partnerio organizacijai teikti pagalbos namuose paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Suorganizuota 120 grupiniai užsiėmimai (1 val. trukmės 1 užsiėmimas).
Suorganizuoti 270 individualūs užsiėmimai (1 val. trukmės 1 užsiėmimas).

Vykdytojas: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas
Pavadinimas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0112
Projekto vertė paraiškoje: 22 000,00 Eur
Prašomas finansavimas: 20 240,00 Eur
Remiantis Marijampolės miesto vietos veiklos grupės teritorijos analizės, Marijampolės savivaldybės statistikos bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis įžvelgiama išvada, kad Marijampolės mieste egzistuoja įvairių socialinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, tačiau žinojimas apie šias paslaugas ir naudojimasis jomis nėra pakankama efektyvus. Todėl projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” tikslas – suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Projekto metu bus įgyvendinamos trys pagrindinės veiklos:1. Informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems per internetinę platformą, kurioje aiškiai, patogiai ir nuosekliai bus pateikiama informacija apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas;2. Renginiai – informaciniai pristatymai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir kitiems suinteresuotiems asmenims pristatant projekto tikslą, veiklas, rezultatus, sukurtą informacinę platformą ir galimybes viešinti socialines pasl3. Individualus informavimas, konsultavimas bei tarpininkavimas socialinę paskirtį patiriantiems asmenims, šias paslaugas gaunant. Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – sukurta internetinė platforma, kurioje būtų pateikiama informacija apie įvairių organizacijų vykdomas veiklas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, su galimybe informaciją ir konsultacijas tikslinei grupei gauti nuotoliniu būdu, platformos galimybės pristatytos 2 reginiuose, suteiktos individualios konsultacijos apie galimybes gauti įvairias socialines paslaugas ne mažiau nei 20 projekto dalyvių, tikslinės grupės narių.

Vykdytojas M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas
Pavadinimas „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0085
Projekto vertė paraiškoje: 38 010,96 Eur
Prašomas finansavimas: 34 969,09 Eur
Dėl Marijampolėje kaip ir visoje Lietuvoje gilėjančių demografinių problemų (mažėjančios ir sparčiai senėjančios populiacijos), ženkliai didėja socialinę atskirtį ir vienišumą patiriančių asmenų dalis. Šiuo projektu atkreipiame dėmesį į senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį vienišumą kaip į problemą, turinčią labai rimtų padarinių žmonių fizinei ir psichikos sveikatai bei gerovei. Siekdami prisidėti prie šios problemos sprendimo ir mažinti tikslinių grupių socialinę atskirtį, šiuo projektu organizuosime užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. Įgyvendinant projektą Marijampolėje bus vykdomos šios veiklos, tiesiogiai prisidedančios prie tikslinių grupių padėties pagerinimo:1. informaciniai-kultūriniai renginiai su koncertine programa, edukacija ir vakaronėmis tikslinėms grupėms ir miesto bendruomenei;2. edukaciniai – savanorių atrankos renginiai viešojoje bibliotekoje pagal temas: sveiko ir aktyvaus senėjimo skatinimas, senyvų žmonių pilietiškumo, teisių ir interesų gynimo įgūdžių ugdymas, taikant meno terapijos metodus; 3. užimtumo veiklos viešojoje bibliotekoje: biblioterapijos užsiėmimai, antrinio dizaino dirbtuvės, „Sidabrinės linijos“ senatvei draugiškos aplinkos aktyvistų klubo susitikimai;4. savanorių mokymai ir savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas;5. draugystės, bendravimo ir pagalbos „Sidabrinės linijos“ telefonu teikimas. Numatomi rezultatai: – suorganizuotos tęstinės kultūrinės, edukacinės, užimtumo veiklos 90 tikslinių grupių atstovų ir bendruomenės narių;- atrinkta, apmokyta ir į projekto veiklas įtraukta 30 savanorių;- suteiktos „Sidabrinės linijos“ paslaugos 30 tikslinių grupės atstovų. Numatomi pasiekti šie dalyvių situacijos teigiami pokyčiai:- sumažėjusi socialinė atskirtis ir vienišumas;- patobulinti pilietiškumo, žmogaus teisių gynimo, socialinės atsakomybės įgūdžiai;- pagerėjusi emocinė savijauta.

Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Pirmojo kvietimo metu gauti keturi  projektiniai pasiūlymai. 

Visi stipriai prisidės prie socialinės aplinkos gerinimo, padidins integraciją ir reikšmingai spręs aktualius socialinių grupių klausimus.

Įvertinus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašas

Džiaugiamės visais nuolatos bendravusiais, lankiusiais konsultacijas, mokymus ir dideliu pareiškėjų aktyvumu. 

Pateikiame I – ojo kvietimo (skelbto 2019 metų gegužės mėn.) patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus. 

Vietos plėtros projektų  Sąrašas nr. 1

Vietos plėtros projektų  Sąrašas nr. 2

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr. 3

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr. 4

Daugiau informacijos apie šį kvietimą: 

Marijampolės miesto VVG įvertino pirmojo kvietimo projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus

1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

1.1.1.Veiksmas: „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

1.2. Uždavinys: Plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

1.2.1. Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20Eur.

1.2.2. Veiksmas „Informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“.
Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: 1) ar VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti; 2) kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.