Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Marijampolės miesto VVG įvertino pirmojo kvietimo projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus.

 1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

1.1.1.Veiksmas: „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

1.2. Uždavinys: Plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Veiksmas 1.2.1 „Socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20Eur.

1.2.2. Veiksmas: 1.2.2 „Informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“.

Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: 1) ar VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti; 2) kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.

Informaciją ir sąrašus peržiūrėti galite ČIA

                                                                                                                                      «««««§§§»»»»»

Atnaujinta Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – Departamentas) ir įgyvendinančioji institucija sulaukia klausimų iš vietos veiklos grupių dėl Aprašų nuostatų, reglamentuojančių atskirų pagal Aprašus remiamų veiklų finansavimą, taikymo, taip pat pastebėjimų, kad vietos veiklos grupėms ir vietos plėtros projektų pareiškėjams yra sudėtinga skaityti Aprašus ir rengti projektinius pasiūlymus, paraiškas dėl to, kad Aprašuose gausu nuorodų į kitus dokumentus (teisės aktus, tyrimų ataskaitas ir pan.), daug nuostatų, kuriomis apibrėžiami atskirų veiklų ir su jų vykdymu susijusių išlaidų finansavimo ribojimai.
Siekdamas palengvinti pareiškėjams ir vietos veiklos grupėms projektinių pasiūlymų rengimo, vertinimo ir paraiškų rengimo procesą, Departamentas parengė Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų reikalavimų atmintinę (toliau – Atmintinė). Atmintine siekiama Aprašų reikalavimus pagal Aprašus remiamoms veikloms ir tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms pateikti naudojimui patogesne forma. Atmintinė nepakeičia Aprašų, o yra tik pagalbinis dokumentas.

Atmintinėje pateikiama esminė informacija, reikalinga rengiant projektinius pasiūlymus, paraiškas. Parsiųsti galite čia: Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

                                                                                                                                               «««««§§§»»»»»

Registracija pagalbai jauniems verslo subjektams ir naujiems verslams kurtis

Vienas iš Marijampolės miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamoje Marijampolės vietos plėtros strategijoje numatytų tikslų – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.
2019 m. birželio mėn. bus teikiami projektiniai pasiūlymai, skirti plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas. Šiuose projektuose naudos gavėjais galės tapti jauno verslo subjektai* ir verslai, kurie įsisteigs projektų įgyvendinimo metu. Projektų įgyvendinimo metu potencialūs verslininkai ir jauno verslo subjektai* galės gauti įvairias paslaugas:
– Konsultacijas;
– Mentorystę;
– Mokymus;
– Pagalbą finansuojant reikalingas priemones.
Kviečiame registruotis jauno verslo subjektus* bei fizinius asmenis, kurie planuoja įsteigti verslą per artimiausius trejus metus. Prašome įvardyti galimus poreikius, finansuotinas priemones. Pagal pateiktą informaciją pakviesime į konsultacijas, įtrauksime kaip naudos gavėjus į projektus.
Dalyvaukite projektinėje veikloje kaip naudos gavėjai, kurkite ir plėtokite naujus verslus, realizuokite savo svajones!

Registracija šioje nuorodoje >>>

Daugiau info:
-Telefonu: +370 657 74265
-FB: https://www.facebook.com/Marijampolesmiestovietosveiklosgrupe
-Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)
-Internetu: www.marijampolesmvvg.lt

                                                                                                                                            «««««§§§»»»»»

Vidaus reikalų ministerija pateikia svarbią informaciją: 

informuojame, kad vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-570 „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Įsakymas) paskelbtas teisės aktų registre (TAR). Įsakymas įsigaliojo 2019 m. birželio 26 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad521430970c11e9ae2e9d61b1f977b3). Įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo bus paskelbtas artimiausiomis dienomis.
Projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – PFSA) pakeitimai atlikti atsižvelgiant į UAB „BGI Consulting“ atlikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo pažangos vertinimo rekomendacijas dėl priemonių – Nr. 08.6.1–ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1–ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau kartu – Priemonės) finansavimo sąlygų tobulinimo. Derinat Įsakymų projektus dėl PFSA pakeitimo, taip pat atsižvelgta į VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. SB-2019-00457 ir Miestų VVG tinklo 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S1 pateiktas pastabas ir pasiūlymus (Derinimo pažymos pridedamos).
Atlikti PFSA pakeitimai:
1. Priemonės papildytos nauja remiama veikla „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas“ ir nustatoma, kad šios veiklos tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai. Šiais pakeitimais sudaroma galimybė Priemonių lėšomis finansuoti gyventojų socialinei atskirčiai mažinti skirtas vietos plėtros projektų veiklas, kuriose dalyvauja ne tik socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, bet ir kiti bendruomenės nariai, taip mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje ir skatinant bendruomeniškumą.
2. Praplėsta Priemonių galimų pareiškėjų grupė, įtraukiant ir besiribojančių teritorijų juridinius asmenis (taip pat vietos plėtros strategijos įgyvendinimo besiribojančioje teritorijoje veiklą vykdančius juridinio asmens filialus, atstovybes).
3. Įtrauktas naujas Priemonių įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“ ir nustatomas šio rodiklio skaičiavimo aprašas. Poreikis nustatyti papildomą Priemonių stebėsenos rodiklį atsirado siekiant spręsti problemą, kylančią įgyvendinant tokius projektus, kurie apima socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas ir kurių tikslinė grupė – asmenys iš socialiai jautrių grupių (pvz., priklausomybės ligomis sergantys asmenys ar jų šeimos nariai). Tokie asmenys dažnai vengia paslaugą teikiančiam darbuotojui (su kuriuo jie paprastai bendrauja trumpą laiką) atskleisti savo tapatybę dėl jaučiamos gėdos, visuomenėje vyraujančių stigmų ir baimės būti pasmerktiems, todėl projektų vykdytojai susiduria su sunkumais pritraukiant tokius asmenis į projektų veiklas ir (ar) neturi galimybių užtikrinti, kad projektų dalyviai pildydami dalyvio anketą nurodys teisingus duomenis apie save.
4. Įsakymų projektų nuostatomis sudaryta galimybė projektuose, kurie apima tik socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas, nesiekti stebėsenos rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, jeigu projektu yra siekiama rodiklio P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“. Projektų, kuriais nebus siekiama rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, dalyviams nebus keliamas reikalavimas užpildyti dalyvio anketos formą, pateikiant apie save jautrius asmens duomenis.
5. Palengvinamos projektų veiklų, atitinkančių Priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų[1] 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, finansavimo sąlygos – pagal teikiamų derinti Įsakymų projektų nuostatas iš Vidaus reikalų ministerijos projektui skiriamo finansavimo lėšų galės būti apmokamos projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis išlaidos) ir paslaugų teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos, jeigu į tokių projekto veiklų vykdymą bus įtraukti savanoriai.
6. Atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

LR VRM informacija

                                                                                                                             «««««§§§»»»»»

PASKELBTAS PIRMASIS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, VISĄ INFORMACIJĄ APIE KVIETIMĄ RASITE ČIA: http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/ 

                                                                                                                          «««««§§§»»»»»

Skelbiama jau tretieji mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus, partnerius kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieši mokymai vyks: birželio 5 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

Šie mokymai  orientuoti į organizacijas norinčias teikti paraiškas – projektinius pasiūlymus įgyvendinti pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos pirmojo tikslo vienas iš uždavinių yra organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas, pavyzdžiui, pritraukiant išorės savanorius įgyvendinti veiklas skatinančias socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją. Taip pat inicijuoti sociokultūrinių veiklas, susijusias su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę.

Antrasis uždavinys – plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, nevyriausybinės organizacijos bus pakviestos teikti socialines paslaugas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti juos į visuomenę. Dar viena svarbi veiklos kryptis bus informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

«««««§§§»»»»»

Skelbiama jau antri mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieša konsultacija ir mokymai vyks: gegužės 21 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

 

                                       «««««§§§»»»»»

Mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieša konsultacija ir mokymai vyks: gegužės 15 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

                                     «««««§§§»»»»»

 
 

Gegužę bus skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymas. Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ gegužės 10 d. paskelbs kvietimus teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą –socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. Paprastai tariant, strategijose keliamų tikslų įgyvendinimas bus perduotas į Marijampolės bendruomenės į rankas. Mieste veikiančios organizacijos turės galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių įgyvendinimo.

Skaitykite plačiau: http://www.marijampolieciai.lt/naujienos/9426-gegu-bus-skelbiamas-kvietimas-teikti-projektinius-pasilymas

                                                                                                                                               «««««§§§»»»»»

 

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia į Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos pristatymą. Informacinio renginio metu bus pristatoma ne tik strategijoje numatyti tikslai, priemonės,rodikliai, bet ir išankstiniai projektų kvietimų reikalavimai pareiškėjams, dalyviams ir kt. Taip pat bus galima konsultuotis ir aptarti jau turimas idėjas. 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės, pagal kurias bus galima įgyvendinti kelias dešimtis projektų siekiant gerinti Marijampolėje gyvenančių įvairių socialinių grupių aplinką. Toks poreikis iškilo susitikimų su Marijampolės miesto gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos savivaldos atstovais. 

Skaitykite plačiau: http://www.marijampolieciai.lt/naujienos/9409-informacinis-renginys-marijampolje-galimiems-projekt-pareikjams