Verslumui stiprinti – mokymai ir kūrybiškumo stiprinimas

Viešoji įstaiga “Vardan tos” inicijuoja ir stiprina verslumo stiprinimą Marijampolės regione. Projekto “Jaunas. Verslus. Iniciatyvus” (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0302) metu bus organizuojami mokymui ir kūrybinės stovyklos jaunimui.

Organizacijos atstovai sako nuolat girdintys amokymų ir konsultacijų paslaugų trūkumą besikuriančiam verslui, asmenims turintiems verslo idėjų. Jų teigimu ypatingai su šia problematika susiduria jauni asmenys tarp 18 – 29 metų. Todėl šiuo Europos socialinio fondo finansuojamu projektu bus sprendžiama problematika, apimanti specifinės pagalbos jauniems, ekonomiškai neaktyviems asmenims, ketinantiems pradėti verslą, pagalbos generuojant verslo idėją, rengiant verslo planą ir verslo įgyvendinimo etapus, poreikį.

Projekto vertė paraiškoje: 39085,00 Eur, Prašomas finansavimas: 35958,20 Eur

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus veiksmui 2.2.1.

Šis Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos veiksmas 2.2.1. „Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams“ yra orientuotas į aktyvų Marijampolės miesto gyventojų skatinimą įsitraukti į darbo rinką.

Visas idėjas, siekius, tikslus, kurie gali virsti realiomis veiklomis teikite projektinių pasiūlymų forma iki 2020 m. liepos 10 d. dviem būdais:

  1. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. liepos 10 d. pašto žyma.
  2. Iki 2020 liepos 10 d. 16.30 val. Projektinio pasiūlymo originalą su priedais pristatyti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas).

Kvietimas-veiksmui-Nr. 2.2.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 2.2.1.

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

 
Informacija potencialiems projektų pareiškėjams Primename, kad paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr. 1.1.1., 2.1.1., 2.1.2. Informuojame, kad sustabdomas kvietimas veiksmui Nr.2.2.1 iki atskiro pranešimo.

Visas idėjas, siekius, tikslus, kurie gali virsti realiomis veiklomis teikite projektinių pasiūlymų forma iki 2020 m. gegužės 6 d. dviem būdais:

1. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.

2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, dėl susiklosčiusios situacijos šalyje projektinius pasiūlymus galima teikti tokia tvarka: skenuotas projektinio pasiūlymo originalas su priedais ir projektinio pasiūlymo Word versija teikiami el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com  iki 2020 gegužės 6 d. 24.00 val. Projektinio pasiūlymo originalą su priedais, pasibaigus karantinui, būtina pristatyti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas).

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto VVG aktualijos: Veiklos ataskaita, projektinių pasiūlymų vertinimas ir III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį. Buvo paskelbti du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. Surengta eilė mokymų galimiems projektų pareiškėjams, vykdomos nuolatinės konsultacijos ir komunikacija vietos bendruomenei, aktyviai bendradarbiaujama su organizacijomis, savivalda bei vietos aktyvistais. Projekto įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Visos šios veiklos fiksuotos metinėje atskaitoje už 2019 metus, kurią organizacijos visuotinis narių susitikimas patvirtino 2020 m. kovo mėnesį. Ataskaitoje išsami informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą: veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius, rodiklių pasiekimą. Dokumente taip pat aptartos problemos, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį. Pateikiama informacija apie miesto VVG narių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, vykdytas veiklas ir viešinimo veiksmus. Bei informaciją apie vieną pagrindinių veiklų – miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais. Su dokumentu susipažinti galima asociacijos internetinėje svetainėje.

Taip pat svarbiu atskaitos tašku 2020 m. galima laikyti ir kovo mėnesį paskelbtus II kvietimo projektinių pasiūlymų rezultatus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašus ir rezervinius vietos plėtros projektų sąrašus. Iš viso šiuo metu yra 13 projektinių pasiūlymų įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus bei 2 projektai rezervinį sąrašą. Pirmojo kvietimo patvirtinti projektiniai pasiūlymai jau virto konkrečiomis veiklomis – net keturios organizacijos pasirašę sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėję įgyvendinti projektus.

Pasak asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ vadovės Ievos Vizgirdienės didelis konsultacijų skaičius tiek tiekiant projektinius pasiūlymus, tiek pradedant įgyvendinti parodė bendruomenės norą dalyvauti svarbiuose vietos pokyčiuose. Taip pat atskleidė didelį poreikį nuolatiniam informacijos teikimui ir konsultavimui iš asociacijos pusės siekiant palaikyti organizacijas įgyvendinant vietos strategijoje iškeltus tikslus. Vienu iš gerųjų pavydžių galima įvardinti ir M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo įgyvendinimą projektą „Sidabrinė linija Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius“. Projekto tikslas yra prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės gyventojų – senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį – socialinės integracijos gerinimo, organizuojant jiems užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. Asociacijos vadovė priduria, kad visi jau vykdomi ir būsimi projektai tikrai reikalingi ir vertingi vietos bendruomenei.

Aktualiausia informacija vietos bendruomenei šiuo metu yra tai, kad 2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas jau trečiasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

III kvietimo projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. gegužės 6 d. 16.30 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.
Internetinėje svetainėje www.marijampolesmvvg.lt skiltyje DOKUMENTAI galima rasti kvietimus, dokumentų formas, Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją, reikalavimus pareiškėjams ir kitą naudingą informaciją.

Galimi projektų pareiškėjai gali konsultuotis dėl projektinių pasiūlymų teikimo tel. nr.: +370 657 74 265 arba el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com. Daugiau informacijos: miesto www.marijampolesmvvg.lt      

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas jau trečiasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo kvietimu skelbiami trys kvietimai veiksmas, kurie nukreipti į  2 – ojo strategijos tikslo įgyvendinimą ir vienas veiksmas, pirmajam strategijos tikslui įgyvendinti.

Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. gegužės 6 d. 16.30 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.

DOKUMENTUS RASITE SKILTYJE: DOKUMENTAI>>>KVIETIMAI TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

                                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė 2019 metais paskelbė du kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, siekiant įgyvendinti Marijampolės miesto vietos veiklos strategiją. Šie du kvietimai apėmė du pagrindinius strategijos tikslus. Pirmojo kvietimo patvirtinti projektiniai pasiūlymai jau virto konkrečiomis veiklomis – net keturios organizacijos pasirašė sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektus. Antrojo kvietimo metu pateikti projektiniai pasiūlymai šiuo metu yra vertinami ir rezultatai bus paskelbti iki šių metų vasario mėnesio pabaigos.

Vieną, iš patvirtintų pirmojo kvietimo projektų, įgyvendina asociacija „Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas“. Projekto tikslas yra suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas ganant siekiant Marijampolės miesto bendruomenės socialinės integracijos augimo.

Taip pat sutartį su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ir VšĮ „Visuomenės ir verslo plėtros institutas“ ir pradėjo įgyvendinti projektą „Mūsų saulytės“. Pagrindinis šio projekto tikslas yra Padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą.

Trečiasis savo veiklas pradėjęs projektas yra „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius. Tai M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo įgyvendinamas projektas, siekiantis prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės gyventojų – senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį – socialinės integracijos gerinimo, organizuojant jiems užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius.

Ketvirtuoju projektu siekiama Marijampolės mieste pasitelkiant savanorius mažinti senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirtį. Projektu „Savanorystė: garbinga ir naudinga“ planuojama suteikti naudą ne mažiau kaip 68 socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Primename, kad pirmasis Marijampolės miesto vietos plėtros Strategijos tikslas yra socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integracija į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, o antrasis – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

DĖMESIO: Pratęsiamas II kvietimas teikti projektinius pasiūlymus iki 2020 sausio 2 d. 16.30 val. Konsultuotis  galite darbo dienomis 13.00 – 17.00 val. tel. nr.: +370 657 74265 arba Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)

II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus gerinančius gyvenimą Marijampolėje

Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ paskelbė II kvietimą teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslus.

Pirmasis tikslas yra socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integracija į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, antrasis – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

Kvietimas paskelbtas pirmojo tikslo uždavinio, skirto organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas, veiksmams: (1.1.) „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“ ir (1.2.) „Sociokultūrinių veiklų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę, organizavimas.

Šiame Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etape bus pirmąkart teikiami projektiniai pasiūlymai, siekiant įgyvendinti antrąjį tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Jį sudaro du uždaviniai: (2.1.) „Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“ ir (2.2.) „Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“.

Antrojo tikslo uždavinių veiksmuose laimėjus finansavimą bus galima vykdyti tokio pobūdžio veiklas: pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams ir verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG.

„Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį. Pirmojo kvietimo metu organizacijas kvietėme teikti paraiškas gerinančias socialinę situaciją mieste. Šiuo metu paskelbtas kvietimas apima ne tik socialinės aplinkos stiprinimą, jame ir kvietimas teikti projektinius pasiūlymus stiprinant verslumo aplinką. Tikiu, kad šiame etape išryškės ir jauno verslo poreikiai bei lūkesčiai, todėl kviečiu aktyviai dalyvauti konsultacijose ir teikti projektinius pasiūlymus, kurie galėtų padėti jauno verslo subjektams padaryti proveržį“, – sakė „Marijampolės miesto vietos veiklos grupės“ pirmininkė Ieva Vizgirdienė. II kvietimo projektinius pasiūlymus bus galima teikti iki 2019 gruodžio 29 d.

Organizacijų pateikti projektiniai pasiūlymai bus vertinami ekspertų pagal paskelbtus atrankos kriterijus, pagal tai bus sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, tvirtinamas Marijampolės miesto vietos veiklos grupės valdyboje. Atrinktų projektų pareiškėjai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: ar VVG atrinkti projektai yra tinkami finansuoti bei kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų suma.

Internetinėje svetainėje www.marijampolesmvvg.lt skiltyje DOKUMENTAI rasite kvietimus, dokumentų formas, strategiją, reikalavimus pareiškėjams ir kitą naudingą informaciją.

Galimi projektų pareiškėjai gali konsultuotis dėl projektinių pasiūlymų teikimo tiesiogiai su Marijampolės miesto vietos veiklos grupės atstovais.

Nemokami, jau treti šio kvietimo mokymai vyks gruodžio 6 d. 9 val., Vytauto g. 17, Marijampolė (Bendradarbystės centre „Spiečius“), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com Šie mokymai skirti aptarti konkrečias projektinių pasiūlymų idėjas, pradėti rengti projektinius pasiūlymus, aptarti galimas veiklas ir tinkamas išlaidas bei kitus galimiems pareiškėjams kylančius klausimus.

Daugiau informacijos tel. nr.: +370 657 74265 arba Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)

                                                                                                                                    «««««§§§»»»»»

Mokymai galimiems projektų pareiškėjams (2 kvietimas/2 tikslas)

Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavinius.

Nemokami, vieši mokymai vyks lapkričio 26 d. 9.00 val., Vytauto g. 17, Marijampolė (Bendradarbystės centras „Spiečius“), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

Šie mokymai orientuoti į organizacijas, norinčias teikti paraiškas – projektinius pasiūlymus įgyvendinti antrąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

Šių mokymų metu gilinsimės į šiuos uždavinius ir veiksmus:
2 tikslo uždavinys 2.1. Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.1.1. Pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas neaktyviems darbingiems gyventojams;
2.1.2. Konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams.
2 tikslo uždavinys 2.2. Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.2.1. Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams;
2.2.2. Verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG

Daugiau informacijos: http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/

Projektiniai pasiūlymai bus priimami iki 2019 gruodžio 29 d.

                                                                                                                                      «««««§§§»»»»»

Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Marijampolės miesto VVG įvertino pirmojo kvietimo projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus.

 1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

1.1.1.Veiksmas: „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

1.2. Uždavinys: Plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Veiksmas 1.2.1 „Socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20Eur.

1.2.2. Veiksmas: 1.2.2 „Informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“.

Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: 1) ar VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti; 2) kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.

Informaciją ir sąrašus peržiūrėti galite ČIA

                                                                                                                                      «««««§§§»»»»»

Atnaujinta Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – Departamentas) ir įgyvendinančioji institucija sulaukia klausimų iš vietos veiklos grupių dėl Aprašų nuostatų, reglamentuojančių atskirų pagal Aprašus remiamų veiklų finansavimą, taikymo, taip pat pastebėjimų, kad vietos veiklos grupėms ir vietos plėtros projektų pareiškėjams yra sudėtinga skaityti Aprašus ir rengti projektinius pasiūlymus, paraiškas dėl to, kad Aprašuose gausu nuorodų į kitus dokumentus (teisės aktus, tyrimų ataskaitas ir pan.), daug nuostatų, kuriomis apibrėžiami atskirų veiklų ir su jų vykdymu susijusių išlaidų finansavimo ribojimai.
Siekdamas palengvinti pareiškėjams ir vietos veiklos grupėms projektinių pasiūlymų rengimo, vertinimo ir paraiškų rengimo procesą, Departamentas parengė Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų reikalavimų atmintinę (toliau – Atmintinė). Atmintine siekiama Aprašų reikalavimus pagal Aprašus remiamoms veikloms ir tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms pateikti naudojimui patogesne forma. Atmintinė nepakeičia Aprašų, o yra tik pagalbinis dokumentas.

Atmintinėje pateikiama esminė informacija, reikalinga rengiant projektinius pasiūlymus, paraiškas. Parsiųsti galite čia: Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

                                                                                                                                               «««««§§§»»»»»

Registracija pagalbai jauniems verslo subjektams ir naujiems verslams kurtis

Vienas iš Marijampolės miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamoje Marijampolės vietos plėtros strategijoje numatytų tikslų – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.
2019 m. birželio mėn. bus teikiami projektiniai pasiūlymai, skirti plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas. Šiuose projektuose naudos gavėjais galės tapti jauno verslo subjektai* ir verslai, kurie įsisteigs projektų įgyvendinimo metu. Projektų įgyvendinimo metu potencialūs verslininkai ir jauno verslo subjektai* galės gauti įvairias paslaugas:
– Konsultacijas;
– Mentorystę;
– Mokymus;
– Pagalbą finansuojant reikalingas priemones.
Kviečiame registruotis jauno verslo subjektus* bei fizinius asmenis, kurie planuoja įsteigti verslą per artimiausius trejus metus. Prašome įvardyti galimus poreikius, finansuotinas priemones. Pagal pateiktą informaciją pakviesime į konsultacijas, įtrauksime kaip naudos gavėjus į projektus.
Dalyvaukite projektinėje veikloje kaip naudos gavėjai, kurkite ir plėtokite naujus verslus, realizuokite savo svajones!

Registracija šioje nuorodoje >>>

Daugiau info:
-Telefonu: +370 657 74265
-FB: https://www.facebook.com/Marijampolesmiestovietosveiklosgrupe
-Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)
-Internetu: www.marijampolesmvvg.lt

                                                                                                                                            «««««§§§»»»»»

Vidaus reikalų ministerija pateikia svarbią informaciją: 

informuojame, kad vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-570 „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Įsakymas) paskelbtas teisės aktų registre (TAR). Įsakymas įsigaliojo 2019 m. birželio 26 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad521430970c11e9ae2e9d61b1f977b3). Įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo bus paskelbtas artimiausiomis dienomis.
Projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – PFSA) pakeitimai atlikti atsižvelgiant į UAB „BGI Consulting“ atlikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo pažangos vertinimo rekomendacijas dėl priemonių – Nr. 08.6.1–ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1–ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau kartu – Priemonės) finansavimo sąlygų tobulinimo. Derinat Įsakymų projektus dėl PFSA pakeitimo, taip pat atsižvelgta į VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. SB-2019-00457 ir Miestų VVG tinklo 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S1 pateiktas pastabas ir pasiūlymus (Derinimo pažymos pridedamos).
Atlikti PFSA pakeitimai:
1. Priemonės papildytos nauja remiama veikla „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas“ ir nustatoma, kad šios veiklos tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai. Šiais pakeitimais sudaroma galimybė Priemonių lėšomis finansuoti gyventojų socialinei atskirčiai mažinti skirtas vietos plėtros projektų veiklas, kuriose dalyvauja ne tik socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, bet ir kiti bendruomenės nariai, taip mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje ir skatinant bendruomeniškumą.
2. Praplėsta Priemonių galimų pareiškėjų grupė, įtraukiant ir besiribojančių teritorijų juridinius asmenis (taip pat vietos plėtros strategijos įgyvendinimo besiribojančioje teritorijoje veiklą vykdančius juridinio asmens filialus, atstovybes).
3. Įtrauktas naujas Priemonių įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“ ir nustatomas šio rodiklio skaičiavimo aprašas. Poreikis nustatyti papildomą Priemonių stebėsenos rodiklį atsirado siekiant spręsti problemą, kylančią įgyvendinant tokius projektus, kurie apima socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas ir kurių tikslinė grupė – asmenys iš socialiai jautrių grupių (pvz., priklausomybės ligomis sergantys asmenys ar jų šeimos nariai). Tokie asmenys dažnai vengia paslaugą teikiančiam darbuotojui (su kuriuo jie paprastai bendrauja trumpą laiką) atskleisti savo tapatybę dėl jaučiamos gėdos, visuomenėje vyraujančių stigmų ir baimės būti pasmerktiems, todėl projektų vykdytojai susiduria su sunkumais pritraukiant tokius asmenis į projektų veiklas ir (ar) neturi galimybių užtikrinti, kad projektų dalyviai pildydami dalyvio anketą nurodys teisingus duomenis apie save.
4. Įsakymų projektų nuostatomis sudaryta galimybė projektuose, kurie apima tik socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas, nesiekti stebėsenos rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, jeigu projektu yra siekiama rodiklio P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“. Projektų, kuriais nebus siekiama rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, dalyviams nebus keliamas reikalavimas užpildyti dalyvio anketos formą, pateikiant apie save jautrius asmens duomenis.
5. Palengvinamos projektų veiklų, atitinkančių Priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų[1] 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, finansavimo sąlygos – pagal teikiamų derinti Įsakymų projektų nuostatas iš Vidaus reikalų ministerijos projektui skiriamo finansavimo lėšų galės būti apmokamos projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis išlaidos) ir paslaugų teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos, jeigu į tokių projekto veiklų vykdymą bus įtraukti savanoriai.
6. Atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

LR VRM informacija

                                                                                                                             «««««§§§»»»»»

PASKELBTAS PIRMASIS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, VISĄ INFORMACIJĄ APIE KVIETIMĄ RASITE ČIA: http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/ 

                                                                                                                          «««««§§§»»»»»

Skelbiama jau tretieji mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus, partnerius kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieši mokymai vyks: birželio 5 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

Šie mokymai  orientuoti į organizacijas norinčias teikti paraiškas – projektinius pasiūlymus įgyvendinti pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos pirmojo tikslo vienas iš uždavinių yra organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas, pavyzdžiui, pritraukiant išorės savanorius įgyvendinti veiklas skatinančias socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją. Taip pat inicijuoti sociokultūrinių veiklas, susijusias su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę.

Antrasis uždavinys – plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, nevyriausybinės organizacijos bus pakviestos teikti socialines paslaugas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti juos į visuomenę. Dar viena svarbi veiklos kryptis bus informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

«««««§§§»»»»»

Skelbiama jau antri mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieša konsultacija ir mokymai vyks: gegužės 21 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

 

                                       «««««§§§»»»»»

Mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieša konsultacija ir mokymai vyks: gegužės 15 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

                                     «««««§§§»»»»»

 
 

Gegužę bus skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymas. Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ gegužės 10 d. paskelbs kvietimus teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą –socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. Paprastai tariant, strategijose keliamų tikslų įgyvendinimas bus perduotas į Marijampolės bendruomenės į rankas. Mieste veikiančios organizacijos turės galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių įgyvendinimo.

Skaitykite plačiau: http://www.marijampolieciai.lt/naujienos/9426-gegu-bus-skelbiamas-kvietimas-teikti-projektinius-pasilymas

                                                                                                                                               «««««§§§»»»»»

 

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia į Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos pristatymą. Informacinio renginio metu bus pristatoma ne tik strategijoje numatyti tikslai, priemonės,rodikliai, bet ir išankstiniai projektų kvietimų reikalavimai pareiškėjams, dalyviams ir kt. Taip pat bus galima konsultuotis ir aptarti jau turimas idėjas. 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės, pagal kurias bus galima įgyvendinti kelias dešimtis projektų siekiant gerinti Marijampolėje gyvenančių įvairių socialinių grupių aplinką. Toks poreikis iškilo susitikimų su Marijampolės miesto gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos savivaldos atstovais. 

Skaitykite plačiau: http://www.marijampolieciai.lt/naujienos/9409-informacinis-renginys-marijampolje-galimiems-projekt-pareikjams