ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI finansuojami Europos socialinio fondo:

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Mūsų saulytės
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0127
Projekto vertė paraiškoje: 59 210,00 Eur
Prašomas finansavimas: 54 473,20 Eur
Projektu Mūsų saulytės yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre. Šiuo metu Marijampolėje Dauno sindromą turintiems vaikams nėra sudarytos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių vaikus su Dauno sindromu, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui. Projekto metu apie 40-čiai vaikų su negalia, iš kurių didžioji dauguma turi Dauno sindromą, ir jų šeimos nariams (apie 110 asmenų) bus sukurta nauja erdvė Marijampolėje – vaikų su negalia dienos centras, kuriame bus vykdomos įvairios tikslinei grupei pritaikytos sociokultūrinės veiklos, padedančios integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija Suvalkijos saulytės Marijampolės jaunimo organizacijų taryba Apskritas stalas ir Marijampolės trečiojo amžiaus universitetu.

Vykdytojas: Marijampolės krašto samariečių bendrija
Pavadinimas: „Savanorystė: garbinga ir naudinga“
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0114
Projekto vertė paraiškoje: 39 037,83 Eur
Prašomas finansavimas: 35 914,80 Eur
Projekto tikslas – senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Marijampolės mieste pasitelkiant savanorius. Projekto tikslo bus siekiama teikiant pagalbos į namus paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, organizuojant individualius bei grupinius užsiėmimus bei įtraukiant į pagalbos namuose paslaugų teikimą projekto metu apmokytus savanorius. Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, senyvo amžiaus Marijampolės gyventojai ir savanoriai. Projekto naudą gaus 92 tikslinės grupės asmenys.
Planuojami projekto rezultatai:
Suteikta 1260 val. socialinių paslaugų namuose.
Suorganizuota 32 val. trukmės savanorių rengimo mokymai (2 grupės (7 ir 10 asmenų grupėje).
Parengta 17 savanorių, nepriklausančių pareiškėjo ar partnerio organizacijai teikti pagalbos namuose paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Suorganizuota 120 grupiniai užsiėmimai (1 val. trukmės 1 užsiėmimas).
Suorganizuoti 270 individualūs užsiėmimai (1 val. trukmės 1 užsiėmimas).

Vykdytojas: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas
Pavadinimas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0112
Projekto vertė paraiškoje: 22 000,00 Eur
Prašomas finansavimas: 20 240,00 Eur
Remiantis Marijampolės miesto vietos veiklos grupės teritorijos analizės, Marijampolės savivaldybės statistikos bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis įžvelgiama išvada, kad Marijampolės mieste egzistuoja įvairių socialinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, tačiau žinojimas apie šias paslaugas ir naudojimasis jomis nėra pakankama efektyvus. Todėl projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” tikslas – suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Projekto metu bus įgyvendinamos trys pagrindinės veiklos:1. Informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems per internetinę platformą, kurioje aiškiai, patogiai ir nuosekliai bus pateikiama informacija apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas;2. Renginiai – informaciniai pristatymai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir kitiems suinteresuotiems asmenims pristatant projekto tikslą, veiklas, rezultatus, sukurtą informacinę platformą ir galimybes viešinti socialines pasl3. Individualus informavimas, konsultavimas bei tarpininkavimas socialinę paskirtį patiriantiems asmenims, šias paslaugas gaunant. Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – sukurta internetinė platforma, kurioje būtų pateikiama informacija apie įvairių organizacijų vykdomas veiklas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, su galimybe informaciją ir konsultacijas tikslinei grupei gauti nuotoliniu būdu, platformos galimybės pristatytos 2 reginiuose, suteiktos individualios konsultacijos apie galimybes gauti įvairias socialines paslaugas ne mažiau nei 20 projekto dalyvių, tikslinės grupės narių.

Vykdytojas M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas
Pavadinimas „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0085
Projekto vertė paraiškoje: 38 010,96 Eur
Prašomas finansavimas: 34 969,09 Eur
Dėl Marijampolėje kaip ir visoje Lietuvoje gilėjančių demografinių problemų (mažėjančios ir sparčiai senėjančios populiacijos), ženkliai didėja socialinę atskirtį ir vienišumą patiriančių asmenų dalis. Šiuo projektu atkreipiame dėmesį į senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį vienišumą kaip į problemą, turinčią labai rimtų padarinių žmonių fizinei ir psichikos sveikatai bei gerovei. Siekdami prisidėti prie šios problemos sprendimo ir mažinti tikslinių grupių socialinę atskirtį, šiuo projektu organizuosime užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. Įgyvendinant projektą Marijampolėje bus vykdomos šios veiklos, tiesiogiai prisidedančios prie tikslinių grupių padėties pagerinimo:1. informaciniai-kultūriniai renginiai su koncertine programa, edukacija ir vakaronėmis tikslinėms grupėms ir miesto bendruomenei;2. edukaciniai – savanorių atrankos renginiai viešojoje bibliotekoje pagal temas: sveiko ir aktyvaus senėjimo skatinimas, senyvų žmonių pilietiškumo, teisių ir interesų gynimo įgūdžių ugdymas, taikant meno terapijos metodus; 3. užimtumo veiklos viešojoje bibliotekoje: biblioterapijos užsiėmimai, antrinio dizaino dirbtuvės, „Sidabrinės linijos“ senatvei draugiškos aplinkos aktyvistų klubo susitikimai;4. savanorių mokymai ir savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas;5. draugystės, bendravimo ir pagalbos „Sidabrinės linijos“ telefonu teikimas. Numatomi rezultatai: – suorganizuotos tęstinės kultūrinės, edukacinės, užimtumo veiklos 90 tikslinių grupių atstovų ir bendruomenės narių;- atrinkta, apmokyta ir į projekto veiklas įtraukta 30 savanorių;- suteiktos „Sidabrinės linijos“ paslaugos 30 tikslinių grupės atstovų. Numatomi pasiekti šie dalyvių situacijos teigiami pokyčiai:- sumažėjusi socialinė atskirtis ir vienišumas;- patobulinti pilietiškumo, žmogaus teisių gynimo, socialinės atsakomybės įgūdžiai;- pagerėjusi emocinė savijauta.

Vykdytojas: Marijampolės krašto samariečių bendrija
Pavadinimas: Pažink. Išmok. Patirk.
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0160
Projekto vertė paraiškoje: 56 355,14 Eur
Prašomas finansavimas: 51 846,73 Eur
Projekto tikslas: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę vykdant sociokultūrines veiklas. Projekto tikslo bus siekiama organizuojant šias sociokultūrines veiklas: • 8 kelionės;• 4 boulingo varžybos;• 48 meniniai užsiėmimai;• 48 kulinarijos pamokos;• 96 siuvimo pamokos;• 24 kosmetikos gaminimo pamokos;• 48 papuošalų gaminimo pamokos;• 10 dekoracijų gaminimo užsiėmimai.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės karjera: gerosios patirties vizitai
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0279
Projekto vertė paraiškoje: 19 150,00 Eur
Prašomas finansavimas: 17 618,00 Eur
Projektas „Marijampolės ID: gerosios patirties vizitai“ skatina darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų verslumo ugdymą bei savarankiško verslo pradžią Marijampolės mieste. Projekto metu bus organizuojami 3 pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kitus Lietuvos regionus: Druskininkus, Kėdainius ir Biržus , siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių, o tuo pačiu ugdant bendruosius projekto dalyvių gebėjimus verslumo srityje, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą bei pagerinti savo padėtį darbo rinkoje. Projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriais: Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, kuri bus atsakinga už projekte savanoriaujančių jaunuolių veiklas, viešąja įstaiga „Lispa“, kuri bus atsakinga už jaunuolių, norinčių susipažinti ir įgyti verslumo patirties inžinerijos srityje, įtraukimą bei Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe, su kuria bus kuriamas ir palaikomas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas, kurio pagalba bus lanksčiais ryšiais bendrai veiklai suvienytos bendrus tikslus turinčios organizacijos bei asmenys, ir šio tinklo pagalba bus galima dalytis informacija, žiniomis, patirtimi ir kitais būdais telktis dėl projekto veiklų įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo trukmė norint pasiekti užsibrėžtą tikslą ir uždavinius yra 24 mėnesiai.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės ID: profesinis orientavimas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0280
Projekto vertė paraiškoje: 39 085,00 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projektu „Marijampolės ID: profesinis orientavimas“ jauniems darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims ir bedarbiams bus organizuojamos 3 bendrųjų įgūdžių profesinio orientavimo srityje mokymo stovyklos ir 25 profesinio orientavimo užsiėmimai, tokiu būdu kompleksiškai siekiant pagerinti šių Marijampolės bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, raginant jaunimą pradėti savarankišką verslo veiklą bei gerinant jaunimo suvokimą apie savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės ID: verslumas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0281
Projekto vertė paraiškoje: 202 966,50 Eur
Prašomas finansavimas: 186 729,18 Eur
Projektas „Marijampolės ID: verslumas“ skatina darbingų ekonomiškai neaktyvių, bedarbių bei jauno verslo subjektų atstovų verslumo ugdymą bei savarankiško verslo pradžią ir plėtrą Marijampolės mieste. Projekto metu bus organizuojama verslumo mokykla bei bendrųjų įgūdžių mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims, siekiant jiems suteikti bendrųjų įgūdžių kompetencijas, ugdančias verslumo gebėjimus, bus organizuojami pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kitus Lietuvos regionus, siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių, gyventojams bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą, bus teikiama pagalba: konsultacijos ir darbo priemonės, jauno verslo subjektams. Projekto veiklų trukmė numatytam tikslui ir uždaviniams pasiekti yra 24 mėnesiai.

Vykdytojas: Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas „Siekis“
Pavadinimas: Marijampolės žmonių su negalia socialinė integracija į visuomenę ir atskirties mažinimas per sporto ir kūno kultūrą
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0284
Projekto vertė paraiškoje: 39 293,47 Eur
Prašomas finansavimas: 36 150,00 Eur
Projektu siekiama užtikrinti vienodas sąlygas su sveikaisiais, žmonėms su negalia lavinti sportinius ir socialinius gebėjimus per aktyvų sportą ir kūno kultūrą, šviesti visuomenę apie neįgaliųjų integraciją per sportą ir kūno kultūrą. Bus organizuojamos 12 neįgaliųjų sporto varžybų ir forumas, siekiant neįgaliųjų integracijos ir jų fizinių, dvasinių įgūdžių stiprinimo per sportą ir kūno kultūrą. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 90 tikslinės grupės asmenų ( iš jų 75 neįgalūs) ir 16 savanorių.

Vykdytojas: Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Pavadinimas: Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293
Projekto vertė paraiškoje: 60 338,05 Eur
Prašomas finansavimas: 55 511,01 Eur
Projektu siekiama išplėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems Marijampolės miesto gyventojams. Projekto metu bus organizuojamos užimtumo pažintinės veiklos (18 programų, 538 val.) Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, taip pat tikslinės grupės atstovams organizuojamos edukacinės išvykos (7), pažintinės ekskursijos (3), paskaitos sveikatinimo tema (5), garso terapijos užsiėmimai (12), jogos užsiėmimai (22), 480 val. užsiėmimų Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centre „Židinys“. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 130 tikslinės grupės asmenų, iš kurių 71 negalią turintis asmuo ir 16 savanorių.

Vykdytojas: VšĮ „Vardan tos“
Pavadinimas: Jaunas.Verslus.Iniciatyvus.
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0302
Projekto vertė paraiškoje: 39 085,00 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projektu „Jaunas.Verslus.Iniciatyvus“ siekiama skatinti jaunimo verslumą Marijampolės mieste, suteikiant galimybę įgyti verslo pradžiai ir vystymui reikalingų žinių mokymų metu. Projekto tikslinė grupė 52 jauni (18-29 m.) asmenys, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs. Projektu siekiama šiuos asmenis paskatinti imtis ekonominės veiklos (konkrečiai – savo verslo įkūrimo) ir užtikrinti jiems mentorystės prieinamumo galimybę verslo pradžioje. Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:1. Mokymai neaktyviems darbingiems 18-29 m. asmenims.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Aktyvus pasaulis
Nr. Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Projekto vertė paraiškoje: 60 338,05 Eur
Prašomas finansavimas: 55 511,01 Eur
Projektu „Aktyvus pasaulis“ yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per vaikų su negalia dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre. Šiuo metu Marijampolėje negalią turintiems asmenims nėra išplėtotos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių neįgalių giminaičių, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui. Projekto metu bus siekiama įtraukti per 70 neįgaliųjų asmenų ir maždaug tiek pat jų šeimos narių į įvairias sociokultūrines veiklas, skatinančias socialinius ir kūrybiškumo įgūdžius. Projekto metu vykdomos veiklos: komunikacijos įgūdžių gerinimas, sveikatingumo užsiėmimai, kaniterapijos užsiėmimai, dienos stovyklos, dailės ir muzikos terapijos bei įvairūs meniniai – kūrybiniai užsiėmimai, padėsiantys integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija „Suvalkijos saulytės“, Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubu „Siekis“ ir Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“. Projekto trukmė yra 24 mėnesiai.

Vykdytojas: Viešosios įstaigos „Profesijų spektras“ Marijampolės filialas
Pavadinimas: Ateities profesinė sėkmė prasideda šiandien
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0313
Projekto vertė paraiškoje: 35 958,20 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projekto tikslas: Skatinti neaktyvių, darbingų Marijampolės miesto gyventojų užimtumą, suteikiant jiems profesinius įgūdžius, paklausius darbo rinkai. Projekto metu bus visapusiškai įvertinti 36 asmenų poreikiai, specialistų pagalba jiems suformuoti profesiniai įgūdžiai, bei Marijampolės miesto gyventojams teikiama pagalba įsitraukiant į darbo rinką. Siekiami rezultatai: iki projekto pabaigos 36 dalyviams, iš jų 16 dalyvių 18-29 m. amžiaus, suteikti profesiniai įgūdžiai; po projekto pabaigos 16 projekto veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės.​

Vykdytojas: SAMARIJA gailestingumo namai
Pavadinimas: Priklausomybes turinčių asmenų socialinės integracijos didinimas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0352
Projekto vertė paraiškoje: 55 959,36 Eur
Prašomas finansavimas: 51 478,91 Eur
Projekto tikslas: Projekto tikslas yra didinti priklausomybes turinčių asmenų socialinę integraciją išplėtojant socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą žalingai vartojantiems psichoaktyvias medžiagas ir (ar) nuo jų priklausomiems asmenims, jų šeimų nariams, kuriant saugią pagalbą gyvenamojoje aplinkoje. Projekto metu bus sukurta nauja socialinė paslauga Marijampolės mieste – parengti socialiniai mentoriai, kurie savanoriškais pagrindais vykdys savipagalbos grupių užsiėmimus su tikslinės grupės nariais. Taip pat projekto metu motyvaciniame dienos centre „Pasirinkimas“ bus organizuojamos įvairios sociokultūrinės veiklos. Projekto naudą gaus 161 tikslinės grupės atstovas.